Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Jelen dokumentum tartalmazza az Ön által megvásárolt termékre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételeket.

Az alábbiakban olvashatja a jótállásra vonatkozó, 2021.január 1-től érvényes jogszabályi változásokkal összhangban megújult garanciális feltételeinket.

Fogalomtár

Fogyasztó: a fogyasztóvédelmi törvény szerinti az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Eladó/Viszonteladó Partner: Az a kereskedő, akitől a fogyasztó a terméket közvetlenül megvásárolja

Nagykereskedő/Importőr: Jelen esetben a Columbus Klímaértékesítő Kft.

Kellékszavatosság: A Polgári Törvénykönyvben szabályozott szavatossági jog a vásárlónak, amit az eladóval szemben érvényesíthet.

Kötelező jótállás: Az 151/2003. Korm. rendelet szerinti jótállás.

Termékszavatosság: A Ptk. szerint közvetlenül a termék gyártójával, vagy Importőrével szemben érvényesíthető szavatossági jog.

Képesített Vállalkozás: Az a személy/vállalkozás, aki üzembe helyezi a terméket. (A terméket kizárólag klímagázokkal kapcsolatos tevékenységre – telepítés, üzembe helyezés, szervizelés és karbantartás egyaránt - jogosult, érvényes F-Gáz azonosítóval rendelkező képesített szakember végezhet.)

Az Ön által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági jogok

Az Ön által vásárolt termék esetében az Eladó biztosítja Ön számára:

 • a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági jogokat, amely Önt 2 évig illet meg, a teljesítés napjától számítva.
 • a kötelező jótállásról szóló rendelet szerinti:
  • a vásárlástól (termék árának kifizetésétől) számított három napon belüli cserét, valamint
  • a vásárlástól (termék árának kifizetésétől), az eladási ártól függően, számított egy, kettő vagy három éven belül a kötelező jótállást.

(10 000-100 000 forintig: 1 év)

(100 000-250 000 forintig: 2 év)

(250 000 forint felett: 3 év)

 • A Columbus Klímaértékesítő Kft. biztosítja az Ön számára, hogy élhessen termékszavatossági jogaival (amennyiben a termék Európai Unión belüli első forgalomba hozatalától még nem telt el 2 év),
 • valamint vállalja a jelen feltételek szerint a termékre vonatkozó kiterjesztett garancia biztosítását 3 évig.

 

A kiterjesztett garancia azért kiterjesztett, mert akkor lehet vele élni, ha a törvény által biztosított jótállási jogokkal a fogyasztó már nem tud élni.

 

 • Általános feltételek a jótállási és szavatossági igények esetén

A termékre vonatkozóan jelen feltételek tartalmazzák a jótállási jegyet, amelyet az Ön számára a Telepítést/üzembehelyezést végző képesített szakembernek és az Eladónak (amennyiben ez eltér) egyaránt ki kell kitöltenie.

A szavatossági jogai érvényesítéséhez Önnek a vásárlást igazoló nyugtával, vagy számlával, a jótállás érvényesítéséhez Önnek az átadott jótállási jeggyel kell rendelkeznie.

A szakszerű telepítés igazolása:

A telepítés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a Telepítést/üzembehelyezést végző képesített szakembernek, az alábbi adatok megadásával (részletesen lásd. a garanciajegy és tájékoztató első oldala):

 • külső időjárási adatok,
 • belső tér hőmérséklete,
 • szerelési távolság, szintkülönbség,
 • a felhasznált cső méretei,
 • vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa),
 • a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg típusa és mennyisége, a hűtőközeghez tartozó
 • biztonságtechnikai lap,
 • az áramellátás módja,
 • nyomás és elpárolgási adatok;

A beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (gyáriszám) is fel kell tüntetni. A szériaszám a készülék egyedi azonosítására alkalmas azonosító szám, mely a berendezéseken is egyedileg megtalálható. A berendezéseken lévő gyári számot tartalmazó adattábla, eltávolítása, rongálása nem megengedett, hiányában a készülék eredete nem visszakereshető!

A jegyzőkönyvet az Eladónak, vagy ha nem az Eladó végezte az üzemebe helyezést a beszerelést végző képesített szakembernek kell kitöltenie.

Az egyes szavatossági jogokra vonatkozó speciális rendelkezéseket a következő pontok tartalmazzák.

Nem tartozik szavatosság és jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, az alapvető karbantartások és szivárgásvizsgálat hiánya;

- elemi kár, természeti csapás okozta károk.

A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt bekövetkezett hibáért - amennyiben a garanciális javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból adódik, abban az esetben jótállást nem vállalunk (a kültéri vagy a beltéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, hűtőközeg hiány, hűtőközeg szennyezettsége, nem megfelelő hűtőközeg, elektromos hálózat hibái, stb.).

A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a szavatosság és jótállás időtartamán belül is a Vásárlót terheli.

Az Eladó által biztosítandó kötelező jótállás szabályai

Fogyasztónak minősülő Vásárlókat kötelező jótállást illeti meg a 151/2003. Korm. rendelet alapján.

A jótállás időtartama eladási ártól függően:

10 000-100 000 forintig: 1 év, 100 000-250 000 forintig: 2 év, 250 000 forint felett: 3 év.

A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembehelyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembehelyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Vállalkozásként a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül az Eladó, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az elveszett garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a kötelező jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A jótállás a Jótállási jegyhez vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt - a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló - beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni köteles. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza kell téríteni.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, kötelezően tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartamáról legkésőbb a 15. napon.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem megfelelő áramellátás, stb.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezhetik. A békéltető testületek elérhetőségét a szavatossági és jótállási feltételeink VII. pontja részletezi.

A Fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Kellékszavatosság

A Vásárló kellékszavatossági igényével a Ptk. rendelkezései alapján az az Eladóhoz fordulhat és az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a lehetőség teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termék gyártójával (Importőrével, aki a Columbus Klímaértékesítő Kft.) szemben közvetlenül termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó (Importőr) általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (Importőrrel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (Importőr) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Importőrnek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • A Columbus Klímaértékesítő Kft. által vállalt kiterjesztett garancia

A Columbus Klímaértékesítő Kft. Fogyasztók részére a HD oldalfali mono és multi split klímaberendezésekre 3 év időtartamra kiterjeszti a kellékszavatossági kötelezettségét Viszonteladóival közösen (Amennyiben a vásárlás értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értékhatárt, amennyiben meghaladja, úgy kötelező jótállási szabályok lépnek érvénybe).

A kiterjesztett garancia azon Viszonteladói Partnerünkön keresztül érvényesíthető, amelynél a vásárlás történt. A Columbus Klímaértékesítő Kft. nem fogadja be a közvetlenól felé beadott igényeket, kivéve, ha a Viszonteladó Partner már nem működik (megszűnt), így általa már nem lehet az igényt beadni.

A 3 éves garanciális időszak a termék árának megfizetésével kezdődik.

A kiterjesztett garancia feltételei:

 • származás hiteltérdemlő igazolása (annak igazolása, hogy a termék a Columbus Klímaértékesítő Kft.-től – mint Importőrtől - származik);
 • a garancia az igazolhatóan folyamatosan karbantartott klímaberendezésekre érvényes;
 • a végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát;
 • amennyiben a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok, vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a garancia automatikusan érvényét veszti;
 • a számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (gyáriszám)!
 • biztosítani kell a készülék rendszeres, jelen feltételek szerinti karbantartását.
 • A kiterjesztett garancia az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt – a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló – a III. pont szerint kitöltött beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető,
 • a kiterjesztett garancia nem érvényesíthető, amíg a vásárlót más szavatossági jogi is megillet és a panasza ezen jog keretében orvosolható.

Mint Importőr fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk. Például kompresszor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben a kompresszor kiszerelése előtt Eladónak minden esetben értesíteni kell az Importőrt. 

A kiterjesztett garancia tartalma

A kiterjesztett garanciát elsődlegesen alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Amennyiben a javítás nem lehetséges, csak abban az esetben biztosítjuk a hibás eszköz cseréjét.

Karbantartásra vonatkozó szabályok

A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembehelyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, úgy minimálisan 2, de akár több alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente.

A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül - és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek, mozgó alkatrészek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely, a megfelelő képesítéssel, érvényes F-Gáz engedéllyel rendelkező klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembehelyező, de ennek igazolásához a számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett fél évente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni, az NKVH weboldalán szükséges a regisztráció.

Dokumentumok: minden - az alábbi szabályozásban említett – dokumentummal kapcsolatban a fő szabály, hogy akkor fogadható el a kiterjesztett garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) - a berendezések oldalán található - és a típusszámot (Modell) jelenti.

 

A garanciális javítás menete

Amennyiben a berendezés semmilyen működésre utaló jelet nem ad, a használati útmutatóban részletezett hibaészlelés alapján nem sikerült a hibát beazonosítani (távirányítóból kifogyott az elem stb.), vagy a beltéri egység hibakódot ír ki, akkor a berendezést azonnal üzemen kívül kell helyezni, áramtalanítani, és haladéktalanul értesíteni az Eladó / Telepítő / Üzembehelyező / Karbantartó céget (az esetleges hibakóddal), aki elvégzi a hibafeltárást majd megteszi a szükséges intézkedéseket a hiba elhárítására.

Békéltető testület

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Nagytarcsa, 2021. március 12

Az Ön által 2020.12.31-ig megvásárolt termékre vonatkozó "Szavatossági és garanciális feltételek 2020.12.31-ig" c. dokumentumként töltheti le.

Szavatossági és garanciális feltételek 2020.12.31-ig